Buletin informativ 03/2024

VACANTAREA ȘI OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCĂ – OBLIGAŢIILE ANGAJATORILOR ȊN RAPORT CU ANOFM

Puţini angajatori cunosc și pun ȋn aplicare prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurǎrilor pentru șomaj și stimularea ocupǎrii forţei de muncǎ, precum și a Normelor Metodologice de aplicare a acestei legi, cu privire la comunicarea locurilor de muncǎ vacante și a ocupǎrii lor.

Pe parcursul desfǎșurǎrii activitǎţii, toţi angajatorii, indiferent de forma de organizare, ȋntâlnesc situaţii ȋn care un loc de muncǎ devine vacant, se ocupǎ, sau se desfiinţeazǎ.

Ce se ȋnţelege prin loc de muncǎ vacant?

Conform art.3 alin.(1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 76/2002, locurile de muncǎ vacante sunt:

 • locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu
 • locurile de muncă nou-create

Obligaţiile angajatorilor faţǎ de ANOFM

Potrivit art.10 alin.(1) si (3) din Legea 76/2002, angajatorii au urmǎtoarele obligaţii:

 • să comunice cǎtre AJOFM/ANOFM toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea lor;
 • să comunice cǎtre AJOFM/ANOFM ocuparea locurilor de muncă vacante în termen de o zi de la data ocupării acestora.

Angajatorii comunicǎ locurile de muncǎ vacante și ocuparea lor cǎtre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorialǎ îşi au sediul/domiciliul.

Au aceste obligaţii toţi angajatorii, așa cum sunt definiți la art.5 din Legea 76/2002:

 • persoane juridice sau fizice, cu sediul/domiciliul ȋn România,
 • sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, autorizate potrivit legii, care încadrează forţă de muncă în condiţiile legii.

Cum calculǎm termenele de comunicare?

Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002 prevǎd și cum se calculeazǎ termenele de comunicare a locurilor de muncǎ vacante și ocuparea lor.

Termenul de 5 zile lucrǎtoare pentru comunicarea locului de muncǎ vacant „se îndeplineşte la sfârşitul celei de a 5-a zile lucrătoare, ora 24.00, din perioada de 5 zile lucrătoare de la vacantarea locului de muncă.”

Acest termen se calculeazǎ astfel:

 • de la data vacantǎrii/creǎrii locului de muncǎ, dacǎ această dată nu este declarată zi nelucrătoare,
 • ȋncepând cu prima zi lucrătoare, în situaţia în care vacantarea locului de muncă s-a realizat într-o zi declarată nelucrătoare.

Termenul de o zi de la data ocupării locului de muncă „se îndeplineşte la sfârşitul primei zile lucrătoare, ora 24:00, următoare datei în care s-a ocupat locul de muncă în condiţiile legii.”

Cum se realizeazǎ comunicarea locurilor de muncǎ vacante și a ocupǎrii lor?

Potrivit art.3 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 76/2002, comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante și a ocupǎrii lor se poate face:

 • pe suport de hârtie, prin completarea anexei nr. 1A (situaţia privind locurile de muncǎ vacante), respectiv anexei nr. 1B (comunicare privind locurile de muncǎ declarate vacante), și depunerea lor la sediul AJOFM/ANOFM, ȋn a cǎrei razǎ angajatorul ȋși are sediul sau domiciliul;
 • în format electronic, prin completarea anexei nr. 1A (situaţia privind locurile de muncǎ vacante), respectiv anexei nr. 1B (comunicare privind locurile de muncǎ declarate vacante), și transmiterea lor cǎtre AJOFM/ANOFM  pe suport magnetic sau e-mail;
 • prin intermediul serviciului online pus la dispoziţie de cǎtre  ANOFM. Angajatorii pot obţine detalii privind accesul ȋn Platforma Servicii Online Angajatori (S.O.A) de aici: Servicii online angajatori (anofm.ro)

Sancţiuni

Necomunicarea locurilor de muncǎ vacante și a ocupǎrii lor, ȋn termenele prevǎzute mai sus, constituie contravenţie și se sancţioneazǎ cu amendǎ de la 3000 lei la 5000 lei.

Ȋn primul exemplu avem salariatul X, ȋncadrat pe funcţia de contabil, al cǎrui contract individual de muncǎ ȋnceteazǎ pe data de 23 martie 2024.
Prin urmare, de la data de 23 martie 2024, postul de contabil, ce a fost ocupat de salariatul X, devine disponibil ȋn vederea ocupǎrii lui de cǎtre o alta persoanǎ, (devine vacant).

Ȋn aceastǎ situaţie angajatorul are obligaţia de a declara la ANOFM vacantarea postului de contabil. Ultima zi ȋn care angajatorul poate declara vacantarea acestui post ȋn termenul legal este 29 martie 2024.

Un alt exemplu ar fi cel ȋn care angajatorul nu mai dorește sǎ angajeze o altǎ persoanǎ, pe postul de contabil, ȋn locul salariatului X, al cǎrui contract individual de muncǎ ȋnceteazǎ pe data de 23 martie 2024.

Prin urmare, la data de 23 martie 2024, postul de contabil se desfiinţeazǎ prin decizia angajatorului, situaţie ȋn care angajatorul nu are obligaţiile de comunicare cǎtre ANOFM, prevǎzute mai sus.

Salariatului X, ce ocupǎ funcţia de contabil, urmeazǎ sǎ ȋi ȋnceteze contractul individual de muncǎ pe data de 30 martie 2024, prin demisie. Pânǎ la acea datǎ angajatorul ȋncheie un contract individual de muncǎ cu salariatul Y, ȋncadrat pe funcţia de contabil, ce va prelua atribuţiile salariatului X.

Având ȋn vedere cǎ postul ocupat de salariatul X devine vacant abia de la data de 30 martie 2024, angajatorul va crea un nou post de contabil pentru salariatul Y.

Ȋn privinţa postului de contabil, ocupat de salariatul Y, obligaţiile angajatorului faţǎ de ANOFM sunt:

 • comunicarea postului de contabil, nou creat, ȋn termen de 5 zile lucrǎtoare de la creare,
 • comunicarea ocuparii acestui post de cǎtre salariatul Y, ȋn termen de o zi de la data ocupǎrii.

Ȋn privința postului de contabil, ocupat de salariatul X, angajatorul va decide dacǎ, de la data de 30 martie 2024:

 • rǎmâne vacant, urmând sǎ il comunice cǎtre ANOFM, ȋn termenul de mai sus, sau
 • se desfiinţeazǎ, situaţie ȋn care angajatorul nu are obligaţie de comunicare cǎtre ANOFM.


Publicat

în

de către

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *