Buletin informativ 04/2024

RECUPERAREA SUMELOR DIN BUGETUL FNUASS ȊN 2024

Conform prevederilor OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, calculul și plata indemnizaţiei de concediu medical se face de cǎtre angajator, urmând ca sumele suportate din bugetul FNUASS sǎ se recupereze de cǎtre angajator din bugetul FNUASS.

Ȋn vederea recuperǎrii acestor sume, angajatorul trebuie sǎ solicite restituirea lor Casei de Asigurǎri de Sǎnǎtate, în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul social, respectiv domiciliul.

Casa de Asigurǎri de Sǎnǎtate va efectua plata sumelor aprobate ȋn limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie.

Cum se poate solicita restituirea sumelor din bugetul FNUASS?

Potrivit OUG 158/2005 și a Normelor de aplicare, solicitarea de recuperare a sumelor din bugetul FNUASS se poate efectua:

  • pe suport de hârtie, sau
  • prin mijloace de transmitere la distanţǎ.

Care este termenul ȋn care se poate solicita restituirea acestor sume?

Restituirea indemnizaţiile de concedii medicale, suportate din bugetul FNUASS, se poate solicita ȋn termen de 90 de zile de la data la care angajatorii erau ȋn drept sǎ le solicite, ȋn baza documentelor justificative.

Termenul de 90 de zile se calculeazǎ ȋncepând cu data de 25 a lunii urmǎtoare celei pentru care se datoreazǎ indemnizaţiile de concedii medicale. Excepţie face luna decembrie, când termenul de depunere a declaraţiei 112 este 21 decembrie.

Cererile pentru restituirea indemnizaţiilor de concedii medicale, formulate ȋn afara termenului de 90 de zile, vor avea ca rezultat respingerea lor, fiind tardiv formulate.

Angajatorul Y, care depune lunar D112, ȋnregistreazǎ ȋn luna februarie 2024 concedii medicale ce se suportǎ din FNUASS. Pentru luna februarie 2024, termenul de depunere a declaraţiei 112 este 25 martie 2024. De la aceastǎ datǎ ȋncepe sǎ curgǎ termenul de 90 de zile ȋn care angajatorul poate solicita restituirea indemnizaţiilor de concedii medicale suportate din bugetul FNUASS.

Angajatorul Z, care depune trimestrial D112, ȋnregistreazǎ ȋn luna februarie 2024 concedii medicale ce se suportǎ din FNUASS. Ȋn aceastǎ situaţie, angajatorul va depune D112 pentru luna februarie 2024, pânǎ la data de 25 martie 2024, iar termenul de 90 de zile se va calcula ȋncepând cu data de 25 martie 2024.

Care sunt documentele care se depun la Casa de Asigurǎri de Sǎnǎtate?

Potrivit legislaţiei ȋn vigoare, ȋn vederea recuperǎrii indemnizaţiilor suportate din bugetul FNUASS, plǎtite de angajator angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical, angajatorul trebuie sǎ depunǎ la Casa de Asigurǎri de Sǎnǎtate, urmǎtoarele documente:

  • cererea scrisǎ (potrivit modelului prevǎzut ȋn Anexa 10 din Normele de aplicare a OUG 158/2005);
  • centralizatorul privind certificatele de concediu medical (dupǎ modelul prevǎzut ȋn Anexa 1 din Normele de aplicare a OUG 158/2005);
  • exemplarul roz al certificatelor medicale aferente lunii pentru care se solicitǎ recuperarea.

Ȋn privinţa documentelor, ce se depun pentru restituirea sumelor suportate din FNUASS, este de preferat a se verifica lista publicatǎ pe site-ul Casei de Asigurǎri de Sǎnǎtate la care se depune solicitarea.

CASMB: Procedura de decontare a sumelor catre angajatori (cnas.ro)
CJAS Ilfov: Procedura de decontare a sumelor catre angajatori (casan.ro)


Publicat

în

de către

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *