Buletin informativ 16/2024

Practica elevilor și studenţilor

Practica elevilor/studenţilor este reglementatǎ de Legea 258/2007 și constǎ ȋn activitatea desfăşurată de aceştia, în conformitate cu planul de învăţământ, având drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de elevi și studenţi în cadrul programului de instruire.

 • se desfăşoară pe baza unei/unui programe analitice/portofoliu de practică, întocmită/întocmit de instituţia de învăţământ a practicantului;
 • se poate desfǎșura cu program sǎptǎmânal sau cumulat, la sfârșit de semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de învăţământ.
 • se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenţii, după caz, încheiată între organizator şi partenerul de practică, anterior datei de ȋnceput a stagiului de practicǎ. Pentru stagiile de practicǎ organizate ȋn cadrul programelor de studii universitare de licenţǎ și de masterat, Ordinul 3955/2008 prevede modelul Convenţiei cadru privind efectuarea acestor stagii de practicǎ.
 • are o duratǎ prevǎzutǎ ȋn planul de ȋnvǎţǎmânt.
 • este unitatea sau instituţia de învăţământ preuniversitar, respectiv universitar, care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative;
 • evalueazǎ capacitatea partenerului de practicǎ din punct de vedere logistic, tehnic, tehnologic și organizatoric.
 • o societate comercială de drept public sau privat;
 • o instituţie centrală ori locală, sau
 • orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor.

Partenerul de practicǎ nu este obligat sǎ plǎteascǎ practicantul.

Ȋn schimb, partenerul de practicǎ ȋl poate angaja pe practicant, pe perioada de practicǎ, pe baza unui contract individual de muncǎ pe duratǎ determinatǎ, cu respectarea legislaţiei ȋn vigoare.

 • de a-l instrui pe practicant cu privire la normele SSM si SU;
 • de a deţine o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire;
 • de a avea specialişti cu studii medii şi superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii elevilor şi studenţilor;
 • de a desfăşura programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a elevilor şi studenţilor în condiţii normale, fără a se depăşi ora 20,00;
 • de a desemna persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a elevilor şi studenţilor;
 • de a ȋntocmi prezenţa elevului/studentului la practicǎ;
 • de a semnala unitǎţii sau instituţiei de ȋnvǎţǎmânt eventualele abateri privind prezenţa practicantului la activitate;
 • la sfârşitul activităţii de practică, împreună cu organizatorul de practică, efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului, acordându-i un calificativ. Evaluarea şi notarea finală se realizează la unitatea sau instituţia de învăţământ a practicantului.

Potrivit Codului Muncii, certificatul medical este obligatoriu și ȋn situaţia practicanţilor, elevilor și studenţilor, ȋn situaţia ȋn care urmeazǎ sǎ fie instruiţi pe meserii și profesii, precum și ȋn situaţia schimbǎrii meseriei pe parcursul instruirii. Certificatul medical se obţine anterior datei de ȋnceput a stagiului de practicǎ.

 • Copie CI;
 • Adeverinţǎ de la unitatea sau instituţia de ȋnvǎţǎmânt;
 • Contractul sau convenţia de practicǎ;
 • Fișa de instruire cu privire la normele SSM și SU;
 • Declaraţia practicantului de luare la cunoștinţǎ a prevederilor Regulamentului Intern al partenerului de practicǎ;
 • Foaia/Fișa/Condica de prezenţǎ;
 • Adeverinţa de efectuare a practicii;
 • Fișa de evaluare privind perioada de practicǎ
 • de a desfăşura activităţi conform programei analitice/portofoliului de practică, respectând durata şi perioada impuse de unitatea sau de instituţia de învăţământ de unde provin
 • de a respecta Regulamentul Intern al partenerului de practicǎ;
 • de a respecta normele SSM și SU, specific activitǎţii desfǎșurate;
 • de a se prezenta la practicǎ.

Publicat

în

de către

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *